Web Analytics Made Easy -
StatCounter
"Kamus Arti Kata dan Arti Nama Rebanas"

Kata Awalan P Menurut Kamus Indonesia Jawa

Index Kamus Indonesia Jawa
Kata Awalan P Menurut Kamus Indonesia Jawa
No Kata Arti
1 pacar pacang
2 pacaran gendhakan
3 pace diblithuk; diapusi
4 paceklik mangsa larang pangan
5 pacet bangsa lintah cilik
6 padang ara-ara
7 padat padet; tetel banget
8 padi pari
9 paduka panjenengan; kowé
10 pagar pager
11 pagi
12 pagu jatah
13 paha pupu
14 paham mangerti; panemu
15 pahit pait
16 pajak pajek
17 pajang masang
18 pak mbunteli
19 pakai
20 pakaian
21 paksa njiyat; meksa
22 paku pantèk saka wesi
23 palang kayu sing malang
24 palawija palawija
25 paling linuwih
26 palsu tiron; dudu sing tulèn
27 palu pethil
28 paluan pethilan
29 paman paklik
30 pamer pamèr
31 pameran pamèran
32 pamit palilah; njaluk palilah
33 pampat mampet; buntu
34 pamrih karep murih; kamélikan
35 panah panah
36 panahan lelangen kasukan panah
37 panakawan abdi pandhérék
38 panas panas; bentèr
39 panau panu
40 pancal njejak
41 pancaroba mangsa antarané mangsa rendheng lan ketiga
42 panci manci
43 pancing pancing; piranti dinggé golèk iwak
44 pancuran
45 pancut digawé rada lincip
46 pandai
47 pandan wandhan wangi
48 pandang deleng
49 pandir bodho banget; goblok
50 panen panén
51 pangan
52 panggang garang
53 panggangan garangan; alat sing dienggo nggarang
54 panggil
55 panggul pangkul
56 pangkas kethok
57 pangkat drajat; golongan
58 pangku pangku
59 pangkuan pangkon
60 pangkur arané tembang macapat
61 panglima senapati perang
62 pangling pangling
63 pangur tatah cilik; pasah
64 panjang
65 panjang akal pinter
66 panjar panjer
67 panjat pènèk
68 pantang nyirik; nyingkiri
69 pantangan wewaler
70 pantas pantes
71 pantat bokong
72 panti omah; panggonan
73 papar warata
74 param parem
75 paras rai
76 parit kalèn; kalènan
77 paro pecah loro
78 paruh cucuk
79 parut parut
80 parutan parutan
81 patah tugel
82 patahan tugelan; gampang tugel
83 patek pathèk
84 patil lelandhep ing lele
85 patok tetenger
86 patokan pathok; wewaton; paugeran; tetep
87 patroli nganglang njaga; ngronda ing pakampungan
88 patuh miturut
89 patuk thothol
90 patung
91 patungan bathon tetuku
92 patut pantes; becik; salaras karo
93 pedas
94 pedati grobag
95 pegal pegel; kemeng kaku; kesel banget; anyel; mangkel banget
96 pegang
97 pegangan cekelan
98 pekan limang dina
99 pekerjaan
100 pekik jerit
101 pekir ora kanggo
102 peksi manuk
103 pel lap
104 pelacur palanyahan; lonthé
105 pelajar nyinau; ajar
106 pelan lirih; alon
107 pelana lapak kanggo lungguh ing jaran
108 pelancong wong sing plesiran
109 pelancongan dolan-dolan; plesiran
110 pelanggaran prakara bab nerak pepacuhing negara
111 pelangkah pawèwèh awujud sandhangan sapangadeg marang sedulur tuwa sing dilangkahi enggoné omah-omah
112 pelaris jimat sing njalari laris
113 pelataran latar pelatok; melatok nyigar (tumrap barang kang atos)
114 pelawangan wong kang njaga lawang
115 pelayaran babagan lelayaran
116 pelecet ngoncèki; ngudhari
117 pelek blengkeran rodha; pélah
118 pelintir untir
119 pelit cethil
120 pelita damar
121 pelumas gemuk
122 pemalu rikuhan
123 pemandian mblandhong
124 pembaktian pakurmatan
125 pembalasan piwales
126 pembantu peréwangan; batur
127 pemikiran gagasan
128 penampikan anggoné nampik
129 penampilan peraen
130 penandaan tetenger; jeneng
131 penanggalan almanak
132 penangkar cacah sing dienggo ngepingaké
133 penata wong sing nata
134 penawar srana kanggo nawaraké
135 pencoblosan pilihan umum
136 pencopet tukal kutil
137 pencukur piranti kanggo nyukur
138 pencuri duratmaka
139 pendek cendhak
140 pendengar wong sing ngrungokaké
141 pendeta begawan
142 penduduk masarakat; wong kang manggoni tlatah tartamtu
143 pendudukan nguwasani wewengkon sing anyar
144 pengadilan pengadilan
145 pengajaran wulangan; pamulangan; pawiyatan
146 pengalaman pengalaman
147 pengecapan carané ngucapaké tembung
148 pengertian teges; katrangan; tarjamahan; mratèlaké
149 penggaris piranti kanggo gawé garis
150 penghasilan pametu; pametuné wong lanang sing diwènèhaké marang bojoné
151 penghilangan pangilangan (ngélmu ngilang)
152 pengiring pengawal
153 pengiritan tindak nggemèni anggoné nganggo dhuwit
154 pengucapan guneman
155 pengumuman wara-wara
156 penting wigati
157 penyakit lelara
158 penyakitan lara-laranen
159 penyambung sambungan
160 penyebab jalaran
161 perambatan lanjaran kanggo nggremet
162 perang sabil perang nglabuhi agama; nyandhet hawa nepsu
163 peraturan angger-angger
164 perawakan blegering awak; dedeg piadeg
165 perawatan rumatan
166 perbekalan apa-apa sing disangoaké
167 percaturan guneman
168 percaya gugu
169 perempuan
170 pergaulan tetepungan
171 pergelangan tangan ugel-ugel
172 pergi minggat, lunga, kesah, tindak
173 perintah dhawuh
174 perkataan ujar
175 perkiraan ancer-ancer
176 perlahan rindhik; saréh; alon; lirih
177 perlahan-lahan rindhik-rindhik; alon-alon
178 perlengkapan ubarampé
179 perlindungan ayom
180 permadani babut
181 perolehan kasil; éntuk-éntukan
182 perongkosan opahan; bayaran
183 persyaratan bebana
184 pertanahan palemahan
185 pertandingan adu kapinteran
186 pertanyaan pitakon
187 pertapaan papan kanggo tapa
188 perut
189 pesan
190 petak umpet jethungan
191 petarangan susuh
192 petuah ular-ular
193 pewarta pakabaran
194 pikir
195 pincang dhingklang
196 pindah boyong
197 pinggang bangkekan
198 pinjam nyelang, nyilih, ngampil, ampil
199 pintu air lawang tumrap banyu
200 pipa cangklong
201 pipih gèpèng
202 pisang gedhang
203 pohon wit
204 preman begundhal
205 pukul
206 pulang
207 puluh dasa
208 punggung geger
209 punya nduwe
210 pura-pura éthok-éthok
211 pusar udel
212 paru-paru paru
213 pekabaran layang kabar
214 pembantu rumah tangga
215 perbaiki dandos; dandos
216 penghukuman pidana; siksa
217 perantaian wong ukuman
218 pakaian ganti pisalin
219 pakarti watek; laku
220 pakuan pakuwon
221 palungguh pandhita; ajar
222 pamitan njaluk palilah marang
223 panas dingin arané lelara
224 panasan nesunan
225 panasbara brangasan; nepson
226 pancak ditadhahi; ditepak
227 pangelet séwan
228 pantai pasisir pinggiring kali
229 panturasan panguyuhan
230 paroan paron
231 pasiran
232 patekan pathèken
233 pedagang (penjual) bakul
234 pedhot putung; kandheg; pisah
235 pedotan apa-apa sing wes dipedhot
236 pekatik tukang nuntun jaran
237 pekiran barang pekir
238 pekoh yèn mlaku sikilé mengo
239 pelangkring méncok ing pang
240 pelangkringan pangkringan
241 pelantrang mblandhang; nerus nganti keladuk
242 pelecit ngoyak terus; mbledig
243 pelecu mecucu
244 pelekah pecah menga; sigar menga
245 pelekek menga
246 pelototan pada plorok-plorokan
247 penandoan tandon
248 pendelikan penthelengan
249 penghinggapan pèncokan
250 pengindung wong sing ngindhung
251 penguasa (berwenang) bahureksa
252 penjahat (bandit) bajingan
253 pentahtaan upacara nalika ngangkat ratu
254 peramaian papan kanggo suka-suka
255 percepat gelak
256 pergi (kata perintah) nyingkrih, nyingkir
257 periuk nasi dandang
258 petik (tuai) undhuh
259 pikiran (pertimbangan) wawasan
260 pinang (tanaman) jambé
261 pusat (inti) under
Tentang Kamus Indonesia Jawa

Kamus Kamus Indonesia Jawa ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Indonesia Jawa, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.