Web Analytics Made Easy -
StatCounter
"Kamus Arti Kata dan Arti Nama Rebanas"

Kata Awalan C Menurut Kamus Indonesia Jawa

Index Kamus Indonesia Jawa
Kata Awalan C Menurut Kamus Indonesia Jawa
No Kata Arti
1 cabai lombok
2 cabai rawit lombok jemprit
3 cabut
4 cacah wilangan
5 cacat
6 cacatan pepoyok
7 cadang sediyan
8 cadangan sediyan
9 cadas wadas
10 cadel cédhal
11 cair
12 cakap
13 cakar
14 cambuk sabet; cemethi
15 campak lara gabag; gabagen
16 campur
17 campuran asilé udegkan
18 candi watu rerengganing pekuburan
19 canggung kidhung
20 cangkir cangkir
21 cangkok nyangkok
22 cantik ayu
23 cantol canthol
24 capai
25 caplok nyaut banjur diemplok
26 cara cara
27 cari golék
28 carik juru tulis kelurahan
29 cat cèt
30 catat
31 catek nyakot (tumrape asu)
32 catur gunem; kandha
33 cawan piringané cangkir; lépék
34 cawis sedhia; tumata
35 cebok cawik
36 cebol cendhèk banget
37 cebur nyemplung
38 cecap cucup
39 cegah penging
40 cegat ngendhek
41 cekal gocèk; gujeng
42 cekcok pasulayan; congkrah; tukar padu
43 cekik tekek
44 celaka
45 celana pantalon; clana
46 celatuk guneman
47 celeng babi
48 celurut tikus berit
49 cemerlang padhang banget
50 cemeti pecut
51 cendol dawet
52 cengeng gembéng
53 cepat
54 cepat-cepat énggal-énggal
55 cerah
56 cerakin adonan jamu
57 cerdas lantip; pinter
58 cerek cèrèt
59 cerewet akéh omongé
60 ceria bingar
61 cerita carita
62 cermat tlatén;; setiti
63 cermin kaca; pangilon
64 ceroboh kurang prayitno
65 cerobong crobong
66 cetak rimbag
67 cicak cecak
68 cicil nyaur utang saka sathithik; nggarap saka sathithik
69 cicip ngicipi
70 cicit buyut
71 cikal bakal
72 cincang nyacah; nacah
73 cincin ali-ali
74 cinta tresna
75 ciri titikan; tetenger; cacad
76 cium
77 coba
78 cobaan olèh-olèhané nyoba
79 coblos mbolong
80 cocok
81 codet bithet ing tlapukané mata sing dhuwur
82 colek
83 colok nyulek
84 comberan pacerèn
85 comot njupuk; njumput
86 condong tumelung
87 congkak kumaki; katon umuk; lumaku gemblèlèngan
88 contoh tuladha
89 copet ngutil
90 coplok uwal
91 copot uwal
92 cor ngecur luluhan; nyiram tanduran
93 corek nyorèt; nggaris; nggarit
94 coreng reged kebak corèngan
95 coreng-moreng pating clorèng
96 cubit jiwit
97 cuci umbah
98 cuci muka raup
99 cucu
100 cuil gempil
101 cukup pas; ora kurang; sedheng
102 cukupan sedhengan
103 cukur ngethok rambut
104 cula sungu warak
105 culas guneman sing ora nyata karo kaanan sabeneré
106 culik
107 cumbu lulut banget; tutut
108 cungkil ngetokaké apa baé nganggo cukil; nyuplik; ngelongi sathithik
109 cungkup iyub-iyub pendheman
110 cup nyekel (tumrap kupu); ngepèk
111 cuplik methi (tumrap layang); nyuthik; nyukil
112 cupu rai-rai lugu
113 curang urik
114 curi
115 curiga was-was
116 congkel dhongkèl
117 cucian sing diumbah
118 cuwil gempil; kalong sethithik
119 cakaran tatu tilas dicakar
120 comber pacerèn
121 corengan reged kebak corèngan
122 cacahnya akéhé; gunggungé
123 cakap (bercakap) caturan, nggedabrus, wawansabda
124 cakar-cakar gruwak-gruwak
125 cawang pang cilik
126 cebo céwok
127 cekakar tiba mlumah
128 cekakaran tiba mlumah
129 cekukruk ndekem
130 celemong clebungan
131 celemongan clebungan
132 cengas-cengis ora teges
133 cepat bosan jeléhan; cepet walèh
134 cepat kaya gelis sugih
135 cepat-cepatan dhisik-dhisikan; rikat-rikatan
136 cerita (sejarah) babad
137 cerita (terjemah) jarwa
138 coplokan gampang uwal
139 cor-coran asiling ngecor
140 corek-corek pating corèk
141 corekan garitan
Tentang Kamus Indonesia Jawa

Kamus Kamus Indonesia Jawa ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Indonesia Jawa, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.